نرسی  قربان

نرسی قربان

بیوگرافی

مدرک تحصیلی

سوابق کاری

توضیحات