اقتصاد سیاسی

  • سایت خبر سراسری در گزارش آورد: هاشمی اگرچه شعار ها و رفتار اقتصادی لیبرال‌ها را تکرار می‌کرد اما در صحنه عمل برخی رفتار های او بیشتر به نفع دولت با تکیه بر اقتصاد دولتی تمام شد.

    |