انقلاب آموزشی

  • وزیر خارجه پیشین کشورمان گفت: اکنون یکی از حوزه های انقلاب، حوزه آموزشی است که باید متحول شود. در انقلاب آموزشی باید بتوانیم دانش آموختگانی در تراز انقلاب داشته باشیم. به نظر من به دو دلیل در این حوزه موفق نبودیم؛ دلیل اول متون آموزشی ما است و دومین دلیل اینکه متاسفانه نگاه‌های آموزشی دیگران بر ما غلبه داشت.

    |