جانشین فرمانده کل سپاه

  • جانشین فرمانده سپاه:

    جانشین فرمانده کل سپاه گفت: همانطور که اکنون دشمن ما را تهدید به حمله نمی‌کند و نگران اقدامات ایران در مقابل مستکبرین هستند دور نیست روزی که ما آمریکا را تهدید به تحریم کنیم.

    |