نتایج جستجو :

  • آخر داستان را همان ابتدا برای‌مان گفته است. ما جور دیگری می‌خواستیم ببینیم. باور کردیم وقتی گفت نویسنده، خالق جهانی است که خلق می‌کند؛ وقتی بخواهد باران ببارد، می‌بارد و وقتی نخواهد بند می‌آید. اما نشد.

    |