نیروها

  • رئیس جمهور با بیان اینکه در یک شهری و در شهرداری به قدری نیرو گرفته شده بود که میز برای نشستن وجود نداشت، گفت: همه خویشان و بستگان را استخدام کرده بودند. ابتدا باید موقعیت شغلی مناسب تعیین شود و سپس افراد کارآمد جذب شوند.

    |