کرونا و مدارس

  • مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان در باره نحوه فعالیت مدارس ورود اومیکرون به کشور، توضیحاتی ارائه کرد.

    |