تخریب حمام تاریخی در شیراز

  • خانه و حمام ذوالریاستین از بناهای تاریخی محله سرباغ شیراز است، همان محدوده‌ای که بخشی از تاریخ و فرهنگ گذشته شیراز را می‌توان در آن یافت و به نمایش گذاشت.

    |