ترلان پروانه با یک مانتوی استقلالی و خاصدر کنار برادرش