2 دختر که فیلم بی حجابی شان و حضور در ناآرامی های خوزستان منتشر شده بود بازداشت و اعتراف کردند !

فیلم 2 دختر بی حجاب در تجمعات خوزستان ! + فیلم اعترافات بعد بازداشت ! / رسمی