رکنا : اشتباه کادر پزشکی در فوتبال بار ها دیده و تکرار شده است و این بار نظر منتقدان را به خود جلب کرده است.

فیلم لگد پزشک به صورت فوتبالیست د مصدوم در زمین فوتبال را ببینید