پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

ساخت و تحقیقات برای این هواپیما سال 1307 آغاز و در سال 1317 در کارخانه شهباز به تولید رسید.