ستاره شناسان معمولا در جستجوی حیات در سیارات دیگر بیشتر به سیاره هایی توجه می کنند که شرایطی مشابه با زمین دارند، اما بررسی های جدید نشان می دهد حیات در سیارات یخ زده هم ممکن است.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، تحقیقات جدیدی که بر مبنای شبیه سازی شرایط حیات در دیگر سیارات در آمریکا صورت گرفته، حاکیست حتی در سیارات مملو از یخ هم نقاط محدود و خاصی وجود دارند که به اندازه کافی گرما دارند تا زمینه برای سکونت برخی انواع موجودات در آنها فراهم آید.

محققان تا به امروز در بررسی های خود برای یافتن نشانه های حیات در دیگر سیارات، عمدتا به مساله فاصله سیارات یادشده با ستاره مرکزی حیات بخش به آنها توجه می کردند. اما فاصله تنها مساله ای نیست که برای بررسی حیات باید مورد توجه قرار بگیرد. در برخی سیارات مسیر حرکت به دور ستاره به گونه ای است که زمینه شکل گیری حیات در برخی نقاط آنها به علت دریافت گرمای کافی فراهم می شود.

از سوی دیگر ترکیبات گازی برخی سیارات ظاهرا یخ زده هم به شکلی است که با تابش نور ستاره بر روی آنها زمینه برای ایجاد گرمای کافی و شکل گیری حیات فراهم می شود. در این زمینه گاز دی اکسیدکربن هم نقش مهمی ایفا می کند.

پژوهشگران معتقدند با توجه به مجموعه این عوامل احتمال وجود حیات در قمر تایتان زحل بسیار جدی است و همچنین می توان مطالعات جدیدی را برای شناسایی حیات در برخی سیارات دوردست انجام داد.