شوک: بازدیدکنندگان در حال قدم زدن در برج جنگلی در جنگل «Gisselfeld Klosters» -جزیره شیلند، دانمارک