سازمان ملل خواهان پایان محدودیت در دسترسی به اینترنت در ایران شد.

آیا این خبر مفید بود؟