حوادث رکنا: درگیری خونین در مشگین شهر رنگ قتل گرفت.