رکنا: عضو انجمن صنفی تولیدکنندگان سیمان از قیمت جدید سیمان خبر داد.