پردیس احمدیه با انتشار این عکس نوشت:

آیا این خبر مفید بود؟