کمیته تعیین وضعیت رای خود را در خصوص پرونده محمد ابراهیمی و باشگاه تراکتور صادر کرد.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

کمیته تعیین وضعیت رای خود را در خصوص پرونده محمد ابراهیمی و باشگاه تراکتور صادر کرد.

بر اساس رای کمیته تعیین وضعیت، باشگاه تراکتورتبریز به پرداخت مبلغ 8 میلیارد و 73 میلیون و 436 هزار و 82 ریال بابت اصل خواسته به انضمام مبلغ 161 میلیون و 468 هزار و 722 ریال بابت هزینه دادرسی در قبال استراداد سه فقره چک توسط خواهان در مهلت 30 روزه گردیده است.

این رای قابل تجدید نظر خواهی در کمیته استیناف فدراسیون طی مدت 7 روز خواهد بود.