سکانس سانسور شده فیلم سینمایی هزارپا - ساندویچ مشترک