رییس سازمان غذا و دارو: واردات واکسن کرونا ممنوع شده و متکی به تولید داخل هستیم.

ممنوعیت واردات واکسن همزمان با اوجگیری اومیکرون!