منتشر شده از افطار شب گذشته رئیس جمهور در جمع زائران امامزاده اسماعیل شهریار