تصاویری از فرو رفتن چند خودرو در عمق زمین در اثر رانش زمین را ببینید.