ارزش سهام عدالت من (۲۸شهریور) در پایان امروز ارزش سهام عدالت یک میلیون تومانی به ۲۲میلیون و ۳۶۴ هزار تومان رسید

کاهش ارزش سهام عدالت امروز | واریزی جدید به حساب این سهامداران
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

ارزش سهام عدالت من (۲۸شهریور) در پایان امروز ارزش سهام عدالت یک میلیون تومانی به ۲۲میلیون و ۳۶۴ هزار تومان رسید.

در پایان امروز ارزش سهام عدالت یک میلیون تومانی به ۲۲میلیون و ۳۶۴ هزار تومان رسید.

ارزش سهام عدالت ۵۳۲و ۴۹۲هزار تومانی هم به ترتیب به ۱۱میلیون و ۸۶۸ هزار تومان و ۱۱میلیون و ۲۱ هزار تومان رسید.