سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست هفتگی گفت : قطع میانجیگری دولت عراق بین ایران و عربستان را تایید نمی کنم. ایران به مسیر مذاکره با عربستان پایبند است. ایران به دنبال ایجاد تنش و بی ثباتی در منطقه نیست. ایران به مسیر دیپلماسی پایبند است. امنیت همسایگان مرزی و منطقه ای امنیت ایران است.