پاسخ صریح خانواده شهید الداغی به انتشار عکس‌هایشان توسط مسیح علینژاد؛ تصاویر شخصی و خانوادگی بوده و بدون اجازه ما پخش شده است.