گزارش خبرگزاری دولت درباره نتایج برگزاری نشست چهارجانبه مسکو را در این ویدئو مشاهده کنید.