گزارش خبرگزاری دولت درباره نتایج برگزاری نشست چهارجانبه مسکو را در این ویدئو مشاهده کنید.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

گزارش خبرگزاری دولت درباره نتایج برگزاری نشست چهارجانبه مسکو را در این ویدئو مشاهده کنید.