اعتراف «جان کربی» سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا به توان بالای اتحاد ایران و روسیه را در این ویدئو مشاهده کنید.