اظهارات ابراهیم متقی، رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران را در این ویدئو مشاهده کنید.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

اظهارات ابراهیم متقی، رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران را در این ویدئو مشاهده کنید.