دستیار رئیس جمهور در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی در توئیتی از تدوین ساختار قانونی پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی خبر داد.

ساختار قانونی پیگیری آزادی‌های اجتماعی تدوین شد
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

دستیار رئیس جمهور در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی در توئیتی از تدوین ساختار قانونی پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی خبر داد.

سکینه سادات پاد چهارشنبه شب در این توئیت نوشت: حسب دستور رئیس جمهور محترم، ساختار قانونی پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی، به کمک متخصصین و به منظور نهادینه شدن این مهم، تدوین و تقدیم ایشان شد.