کامبیز مهدی‌زاده، داماد حسن روحانی، رئیس جمهور سابق به احتمال توافق موقت ایران و آمریکا کنایه زد.

توئیت داماد روحانی درباره توافق ایران و آمریکا