ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز 12 مهر 1402 با افزایش 82 هزار و 570 تومان به 10 میلیون830 هزار و41تومان رسید.

جیب سهام عدالتی ها پرپول شد | واریزی جدید به حساب سهام عدالتی ها از امشب
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز 12 مهر 1402 با افزایش 82 هزار و 570 تومان به 10 میلیون830 هزار و41تومان رسید.

امروز چهارشنبه (12 مهر 1402)، ارزش سهام عدالت 490 هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به 9 میلیون818 هزار و624تومان رسید.

شاخص کل بازار بورس نیز با2263 واحد افزایش در ارتفاع 2.069.800 و شاخص هم  وزن در ارتفاع 715.989 واحدی قرار گرفته است.

 ارزش معاملات امروز بازار بورس4254 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم7268 هزار میلیارد تومان قرار داد.  

بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای شپدیس،خودرو،پاکشو،شستا،شبندر،خساپا،فارس صورت گرفت و شاخص های آریا،تجلی،غصینو،شگویا،زاگرس،هرمز،خدیزل بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.

نام شرکت سهامی

قیمت پایانی هر سهم

(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار 

فارس 

1166

1168

شگویا 1427 49

شاوان 2165 5

دانا 414 45

بنیرو  406 3

رمپنا 1253 143

اخابر 954 244

کگل 588 107

حکشتی‌ 1366 80

فولاد 530 2520

فولاژ 1506 48

فخوز 326 116

ساراب 3311 9

ورنا 722 3

حپترو 4702 1

کچاد 567 237

وپست 1033 16

مارون 17010 49

شپنا  815 416

شتران 435 2600

شبندر 1097 930

بسویچ 412 9

وبملت 451 305

وبصادر 211 1427

خاور 355 420

وتجارت  253 1822

فایرا 789 32

شراز 1459 4

جم 4486 42

فملی 700 1840

سدشت 5776 8

بفجر 1903 38

وتوصا 119 12

 شبریز 1258 41

خساپا 242 36

لکما 183 22

بترانس 286 3

پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (12 مهر 1402) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 10 میلیون و830 هزار و41 تومان رسید.

تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.

نام شرکت سهامی

قیمت پایانی هر سهم

(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار 

فارس  1166 2292

شگویا 1427 47

شاوان 2165 4

دانا 414 16

بنیرو  406 3

رمپنا 1253 137

اخابر 954 239

کگل 588 104

حکشتی‌ 1366 78

فولاد 530 2520

فولاژ 1506 73

فخوز 326 296

ساراب 3311 3

ورنا 722 3

حپترو 4702 1

کچاد 567 181

وپست 1033 16

مارون 17010 47

شپنا  815 1008

شتران 435 2090

شبندر 1097 912

بسویچ 412 9

وبملت 451 299

وبصادر 211 1400

خودرو 282 47

وتجارت  253 1788

 فایرا 789 31

شراز 1459 4

جم 4486 41

فملی 700 1473

سدشت 5776 8

بفجر

1903

38

وتوصا 119 12

شبریز 1258 15

خساپا 242 39

لکما 183 22

بترانس

286

3