رئیس جمهور در جلسه نظارت ستادی در وزارت اقتصاد گفت: بعد از نماز صبح و ظهر و مغرب پیگیری صدور مجوزها جزو تعقیبات نماز ما شده است!

رئیسی: بعد از نماز صبح و ظهر و مغرب پیگیری صدور مجوزها جزو تعقیبات نماز ماست!