روایت رهبر انقلاب از قدرت بازدارندگی نظامیِ جمهوری اسلامی در مقابل دشمنانِ ملت ایران را مشاهده می کنید.

روایت رهبر انقلاب از قدرت بازدارندگی نظامیِ جمهوری اسلامی در مقابل دشمنان