اسکناس جدید ۱۰ هزار تومانی با مشخصه های ویژه امنیتی چاپ شد.