وام ودیعه مسکن بر اساس طبقه بندی شهرها به ۱۵، ۳۰ و ۵۰ میلیون تومان تقسیم شده است.