روحانی گفت: بورس البته ویژگی های خودش را دارد و فراز و نشیب دارد هرکس وارد بورس می شود باید بلند مدت فکر کند و تاکیدم به مسئولین بورس این است که از سرمایه مردم مراقبت کنند.