رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت گفت:

حجم ویدیو: 834.70K | مدت زمان ویدیو: 00:00:25