مقام سابق هندی ایران را قدرتمند توصیف و توصیه‌ای را به رئیس‌جمهور بعدی آمریکا ارائه کرد.