هاشمی رفسنجانی در خاطرات 21 مهر 76 از ناراحتی روحانی از محسن رضایی نوشت.