معاونت امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور به منظور ارج نهادن بر جایگاه وارسته مادران سرزمین‌مان، درخواست درج نام مادر در کارت ملی افراد در کنار سایر اطلاعات هویتی را به هیئت دولت ارائه کرده است.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، مطابق مواد (۱) و (۱۳) قانون ثبت احوال، وقایع حیاتی نظیر ولادت و وفات در شناسنامه افراد درج می‌شود. ماده (۱۳) این قانون، با ارزش نهادن بر جایگاه مادر و پدر، بر درج نام هردو والدین در صفحه نخست شناسنامه تصریح دارد.
ولی این موضوع یعنی درج نام مادران در کارت ملی افراد به عنوان نشانگر هویت ملی مغفول مانده است درحالی که این امر از جمله مطالبات مادران محسوب می‌شود. لذا ضروت دارد این رویکرد ارزش گذارانه به نقش والدین، در صدور کارت ملی نیز پیش بینی شود تا نقش مادری زنان و شأن آنان، مورد تکریم واقع شود.

به همین منظور معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور پیشنهاد نموده تا با اتخاذ تدابیر متناسب و در چهارچوب تکالیف مندرج در اصل (۲۱) قانون اساسی و ماده (۱۰۱) قانون برنامه ششم توسعه، در صدور کارت ملی المثنی و یا هرگونه تجدید و صدور کارت‌های ملی، نام مادر نیز به اطلاعات هویتی مندرج در این کارت‌ها الحاق شود. برای تأمین این امر مهم، این معاونت درخواست نموده است تا بند (۱) ماده (۷) آئین نامه اجرایی بند (د) ماده (۴۶) قانون برنامه پنجساله توسعه به صورت زیر اصلاح شود:

اطلاعات چاپی روی کارت: شامل عکس، نام و نام خانوادگی، تاریخ تولد، شماره ملی، نام مادر، نام پدر و تاریخ پایان اعتبار کارت