برای خرید Playstation 4 Pro Region 2 باید حدود ۱۰ میلیون تومان اختصاص داد.