امیر احدی رئیس مرکز امور بین الملل وزارت دفاع گفت: بیش از ۹۰ درصد نیازهای تسلیحاتی و تجهیزات نیروهای مسلح در داخل تامین می شود.