وزیر ارتباطات به دلیل آسیب دیدگی پا در منزل بستری است و به صورت مجازی در جلسه مجمع نمایندگان تهران در مجلس حضور یافت.