سخنگوی وزارت امور خارجه حادثه تروریستی روز گذشته در شهر بامیان را محکوم کرد.