امیر حاتمی، وزیر دفاع نوشت: دشمن تحمل دانشمندان کشور را ندارد.