سرلشکر موسوی: حق انتقام از دشمنان برای ایران محفوظ است