نمایندگان مجلس هفته آینده برای سرکشی به حوزه های انتخابیه می روند.