پیشنهاد تعطیلی تمام فعالیت‌های عمرانی و تعطیلی کل تهران مطرح شد.