لیندا کیانی با گریم عجیبی خود را شبیه عروس مردگان کرد.